Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

Dorim să vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (numit în continuare "Regulamentul") este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

 

Prelucrăm date cu caracter personal atunci când achiziționați produse și / sau servicii de la noi și pe această cale, vă facem cunoscut ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm, modul și scopurile în care le prelucrăm, ce drepturi aveți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Protejarea datelor dvs. personale este o prioritate pentru noi și este luată în considerare pentru toate procesele noastre de afaceri. “Date cu caracter personal" înseamnă toate informațiile care se referă la o persoană fizică care a fost sau poate fi identificată. Veți fi informat, de asemenea, la ce drepturi aveți dreptul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

 

Operatorul datelor cu caracter personal este:

Mercedes-Benz Leasing IFN S.A., cu sediul social în București, sector 1, Bulevardul Expoziției, nr. 2, clădire C1, parter, camera 1, cu adresa de corespondență în Swan Office, Henley Building, Șoseaua București Nord 15-23, Etaj 3-4, cod poștal: 077190, Voluntari, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.: J40/10345/2008, C.U.I.: 24041113, înregistrată în Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-41-110240 și în Registrul Special sub nr.RS-PJR-41-110064, nr. cont: RO98 INGB 0001 0081 8470 8910 deschis la ING Bank Amsterdam NV București, tel/fax: 021.306.07.00/021.306.07.07, e-mail: suport@mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Service Leasing S.R.L., cu sediul social în București, sector 1, Bd. Expozitiei, nr.2. cladire C1, parter, camera 2, cu adresa de corespondență in Swan Office, Henley Building, Șoseaua București Nord 15-23, et. 3-4, cod postal 077190, Voluntari, Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului pe pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10346/2008, Codul Unic de Înregistrare RO 24041105,  cont:  RO50INGB0001008184698910 deschis la ING Bank Amsterdam NV București,   tel/fax : 021 306 07 00 / 021 306 07 07, e-mail: suport@mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Insurance Broker S.R.L., cu sediul în Voluntari, Swan Office, Henley Building, Șoseaua București Nord 15-23, Etaj 3, camera 1, cod postal: 077190, Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu numarul J23/3168/2013, având C.U.I.: 24041091, cont RO49INGB0001008184718910 deschis la ING Bank Amsterdam NV București,  autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform deciziei nr. 939/10.10.2008 și înregistrată în Registrul Brokerilor cu nr. RBK-523/17.10.2008, telefon 021.30 60 700, e-mail: suport@mercedes-benz.com

Ce date colectăm și prelucrăm:

Ce date colectăm și prelucrăm:

Prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu principiile de reducere și minimizare a datelor numai în măsura necesară, așa cum este permis de către reglementările legale aplicabile, în conformitate cu obligațiile noastre. Cu excepția cazului în care se prevede altfel mai jos, termenii    „ proces” și „prelucrare” includ, dar nu se limitează la colectarea, utilizarea, divulgarea și transferul de date cu caracter personal (a se vedea articolul 4 punctul 2 GDPR).

 

Colectăm și prelucrăm datele pe care le furnizați în mod direct prin completarea formularului de furnizare date, date pe care le obținem despre dumneavoastră, precum și date pe care le obținem pe baza consimțământului dumneavoastră exprimat în mod explicit.

Date de contact: nume, prenume, adresa de domiciliu sau cea de corespondență (acolo unde aceasta este diferită de cea de domiciliu), număr de telefon, adresă de e-mail.

Date cont client: ID client, nume de utilizator, parolă , număr, serie carte de identitate și data eliberării acesteia, cod numeric personal, cont bancar, adresă de facturare, comportamentul de plată și statusul plății. Acestea includ și detalii despre interacțiunile desfășurate cu departamentul de Relații cu clienții si Departamentul de colectare debite: cererile dumneavoastră de asistență, canalul prin care au fost adresate, înregistrările incidentelor și detaliile necesare pentru a le soluționa, plângerile și solicitările formulate. În cazul în care interacțiunea se desfășoară telefonic: ora, durata apelului, soluția găsită dupa caz.

Date pentru analiza de risc: data și locul nașterii, număr, serie carte de identitate și data eliberării acesteia, precum și o copie a acesteia, cod numeric personal, cetățenie, ocupația, date financiare cu privire la venituri, date de identificare ale angajatorului, date cu privire la relația cu angajatorul (data începeri contractului de muncă și durata acestuia, date din Revisal, copie a contractului individual de muncă, nivelul salariului, bonusuri, veniturile pe ultimul an, locul de muncă, funcția, beneficii speciale, etc.) sau date despre activitatea independentă desfășurată, stare civilă, datele de identificare ale soțului / soției (nume și prenume, cod numeric personal, data căsătoriei, numele înainte de căsătorie), numărul copiilor aflați în îngrijire, cheltuieli lunare, date cu privire la taxe și impozite restante, expunere publică, date rezultate din dovada domiciliului sau reședinței (de exemplu: valoarea chiriei pentru contracte de închiriere, prețul locuinței în cazul unui contract de vânzare-cumpărare, consumul utilităților în cazul facturilor de utilități), date cu privire la litigii penale, acțiuni în justiție și/sau executări silite, date cu privire la beneficiarul real / actionar / asociat / administrator / reprezentat legal / împuternicit / persoană de contact / codebitori / garanți / avaliști:  nume, prenume, adresă, reședință, expunere publică, data și locul nașterii, număr, serie carte de identitate/pașaport data emiterii și data eliberării acesteia, precum și o copie a acesteia după caz, cod numeric personal, cetățenie.

 

Datele personale ale beneficiarilor reali / acționarilor / asociaților / administratorilor / reprezentanților legali / imputerniciților / persoanelor de contact / codebitorilor / garanților / avaliștilor Clientilor noștri sunt colectate la începutul relatiei comerciale cu companiile noastre în scopul furnizării produselor si serviciilor noastre, iar Mercedes-Benz Leasing IFN SA, Mercedes-Benz Service Leasing SRL,  Mercedes-Benz Insurance Broker SRL  sunt in imposibilitate de a asigura o informare directă a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor personale. Prin urmare, rămane responsabilitatea dumneavoastră de a informa  persoanele mentionate anterior cu privire la prelucrarea și scopul prelucrării datelor lor personale in relația comercială existentă.

Date cu privire la vehicul: numărul de identificare al vehiculului, caracteristicile și dotările acestuia, kilometraj, date din carnetul de service digital, produse și / sau servicii utilizate (de exemplu contractul de leasing, Mercedes me, stocarea configurărilor autovehiculului, etc.).

Date pe care le obținem despre dumneavoastră: date personale referitoare la analiza de risc obținute din surse publice (de exemplu: Registrul Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul de Justiție – Portalul instanțelor de judecată,  Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobliare, Ministerul  Afacerilor Externe, etc.) din consultarea Centralei Riscurilor de Credit și a Centralei Incidentelor de Plăți, precum și din bazele de date specializate pentru cunoașterea clientelei și analiza de risc furnizate de către LexisNexis Risk Solutions (Europe) Limited avand nr de inregistrare: 272682, cu adresa in 80 Harcourt Street, Dublin, Ireland . În ceea ce privește eventualele prelucrări de date efectuate de către LexisNexis Risk Solutions (Europe) Limited în vederea furnizării serviciilor de acces la bazele de date specializate sus-menționate, vă rugăm să consultați politica de protecție a datelor a LexisNexis Risk Solutions (Europe) Limited, disponibilă la https://risk.lexisnexis.com/group/processing-notices.

În ce scop folosim aceste informații?

În ce scop folosim aceste informații?

1. Pentru a vă furniza produsele sau serviciile noastre.  

1. Pentru a vă furniza produsele sau serviciile noastre.  

Astfel, prelucrăm datele cu caracter personal pentru unul sau mai multe dintre scopurile mentionate mai jos:
  • stabilirea relației noastre contractuale;

  • redactarea, semnarea, executarea și încetarea contractului;

  • facturarea și încasarea contravalorii produselor și / sau serviciilor, inclusiv trimiterea de comunicări cu privire la obligațiile dumneavoastră de plată;

  • cunoașterea clientului în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, cum ar fi: efectuarea analizei de risc, monitorizarea permanentă, obligația de verificare a informațiilor furnizate;

  • întocmirea și păstrarea evidențelor prevăzute de lege;

  • raportări interne și către autoritățile competente.

Ce date folosim pentru furnizarea produselor și serviciilor?

Ce date folosim pentru furnizarea produselor și serviciilor?

Ori de câte ori furnizăm un produs sau un serviciu, folosim: Datele de contact, Date cont client, Datele obținute despre dumneavoastră, Date pentru analiza de risc, Date cu privire la vehicul.

 

Datele pentru analiza de risc sunt folosite pentru acordarea creditului sau pentru încheierea contractului de leasing/inchiriere și pe parcursul derulării contractului de credit sau a celui de leasing/inchiriere pentru reevaluarea riscului, monitorizare și raportări.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Prelucrăm o categorie largă de date cu caracter personal în vederea încheierii și executării contractului, începând cu momentul colectării lor. Durata de păstrare pentru fiecare tip de date diferă în funcție de necesitatea sau de obligația pe care o avem, astfel:

(i) Furnizarea produselor și / sau serviciilor

(i) Furnizarea produselor și / sau serviciilor

Pentru a putea furniza produsele și / sau serviciile noastre, Datele de contact, Date cont client, Datele obținute despre dumneavoastră, Date cu privire la vehicul sunt păstrate pe întreaga durată a contractului și o perioadă de 10 (zece) ani după terminarea acestuia.

 

Pentru a putea furniza serviciile financiare, Datele pentru analiza de risc sunt păstrate pe întreaga durată a contractului și o perioadă de 10 (zece) ani după terminarea acestuia sau mai lungă la cererea expresă a Băncii Naționale a României sau a unei alte instituții publice competente.

(ii) Relația contractuală și încasarea contravalorii produselor și / sau serviciilor

(ii) Relația contractuală și încasarea contravalorii produselor și / sau serviciilor

Pentru a putea face dovada relației contractuale pe care o avem cu dumneavoastră, păstrăm datele cu caracter personal prelucrate în vederea executării contractului pe toată durata de derulare a acestuia, și adițional pentru o perioadă de 10 (zece) ani de la data încetării relației contractuale. În acest sens, păstrăm contractul, documentele emise în legătură cu încheierea și executarea contractului, precum și informații despre istoricul plăților la data terminării contractului. Dacă, într-o perioadă de 3 (trei) ani de la data terminării contractului, doriți să redeveniți clientul nostru, putem verifica și istoricul plăților menționat mai sus, pentru a vedea gradul dumneavoastră de bonitate. În cazul în care, la încetarea relației contractuale pe care o avem cu dumneavoastră, rămân sume de recuperat, păstrăm datele care sunt necesare recuperării lor până la momentul achitării acestora sau până la expirarea termenului de prescripție, oricare dintre acestea intervine primul.

 

De asemenea, legislația fiscală, ne obligă să păstram toate informațiile aferente facturării serviciilor sau produselor furnizate pentru o perioadă de 10 ani de la data de 31 decembrie a anului în care au fost emise.

 

Pe durata păstrării, datele sunt depozitate în formă fizică în România la Iron Mountain S.R.L. care este un furnizor de servicii de depozitare ce are implementat un sistem adecvat de păstrare a documentelor.

Dezvăluim datele dumneavoastră?

Dezvăluim datele dumneavoastră?

În funcție de activitatea la care ne raportăm, dezvăluim datele dumneavoastră altor companii din cadrul grupului Mercedes-Benz, respectiv companiei noastră mamă, filialelor sale sau altor companii aflate sub control comun („Afiliații”), pentru efectuarea statisticilor și a analizelor, furnizarea produselor și / sau serviciilor, precum și unor parteneri contractuali (ca de exemplu societăți de asigurare) / dealeri / colaboratori (birouri notariale, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari) ai noștri („Parteneri”), pentru încheierea asigurărilor, livrarea produselor, curierat. Într-o astfel de situație, ne asigurăm că Afiliații și Partenerii sau colaboratorii mentionati mai sus respectă prezenta Informare și au implementate măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

În situația existenței unei datorii cu privire la relația contractuală pe care o avem cu dumneavoastră, vom dezvălui datele dumneavoastră unor agenți de colectare debite / recuperare creanțe în vederea recuperării datoriei. Aceștia vă vor contacta în numele nostru.

 

De asemenea, dupa caz,  în situația în care refuzați restituirea vehiculului, folosim sistemul de localizare al acestuia pentru identificarea locului în care se află în vederea recuperării. Aceste date sunt dezvăluite executorului judecătoresc sau agenților împuterniciți cu recuperarea autovehiculului cu sediul în România.

 

Dezvăluim datele dumneavoastră autorităților și / sau instituțiilor publice române care au dreptul prevăzut de lege pentru a le solicita, ca de exemplu Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor; instanțe judecătorești, politie, etc.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Încheierea și executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (b) al Regulamentului. De asemenea, în baza interesului nostru legitim de a încasa complet și la timp contravaloarea produselor și / sau serviciilor pe care vi le furnizăm, potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (f) al Regulamentului. Pentru furnizarea serviciilor financiare și / sau de asigurări, prelucrăm datele cu caracter personal în baza unei obligații legale prevăzută de regulamentele Băncii Naționale a României sau de legislația cu privire la activitatea de asigurare, pentru verificarea riscului de plată a creditului și pentru prevenirea fraudei, potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (e) al Regulamentului.

 

Prelucrarea datelor pentru dezvoltarea continua a instrumentelor de risc (scoring) și raportarea aferentă de către Mercedes-Benz Leasing IFN S.A., Mercedes-Benz Service Leasing S.R.L. si Mercedez-Benz Mobility AG se bazează pe un interes legitim în temeiul art. 6 alineatul (1) litera (f) al Regulamentului. Scopul dezvoltării continue a instrumentelor de risc (scoring) este de a utiliza datele prelucrate pentru a crea modele de risc. Acestea sunt utilizate pentru a determina bonitatea clienților, minimizând astfel riscul financiar prin decizia de credit adecvată. Pentru raportare, datele pseudonime  sunt analizate pentru a evalua modelele statistice implementate în formă anonimă. Prelucrarea datelor este utilizată, pe de o parte, pentru a revizui funcționalitatea instrumentelor de risc (scoring) pentru a determina probabilitatea de neplată a clientului și, pe de altă parte, pentru a elabora recomandări pentru o gestionare eficientă a riscurilor.

2. Pentru marketing direct și evaluarea satisfacției

2. Pentru marketing direct și evaluarea satisfacției

Dorim să vă  furnizăm informații și recomandări corespunzătoare intereselor dumneavoastră. Avem un interes legitim de a îmbunătăți experiența și calitatea produselor și / sau serviciilor oferite clienților noștri, astfel încât să beneficiați la maximum de acestea.

 

Utilizăm datele dumneavoastră pentru evaluarea satisfacției pe care o aveți ca urmare a utilizării produselor și / sau serviciilor noastre, precum și pentru crearea de oferte care să răspundă nevoilor și intereselor dumneavoastră.

 

Vă vom contacta pentru a vă prezenta oferte potrivite intereselor dumneavoastră (de exemplu: test drives, evenimente, oferte speciale, etc.) și pentru a lua parte la sondajele noastre, potrivit consimțământului dumneavoastră liber exprimat la semnarea Declarației de consimțământ.

 

Aveți la dispoziție mai multe canale pe care le puteți utiliza pentru a fi contactat (de exemplu: apel telefonic, e-mail, SMS, ). Puteți alege oricare dintre aceste canale de comunicare la semnarea Declarației de consimțământ.

 

De fiecare dată când vă vom contacta, indiferent de canalul ales, veți putea, într-un mod cât mai simplu să alegeți să nu mai primiți deloc comunicări din partea noastră pentru marketing direct și / sau evaluarea satisfacției. De asemenea, vă puteți retrage consimțământul sau vă puteți opune sau cere restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Ce date folosim pentru acest scop?

Ce date folosim pentru acest scop?

Pentru a înțelege cum să îmbunătățim experiența dumneavoastră in relatia noastra de colaborare, analizăm datele dumneavoastră de contact și datele contului de client, precum și datele autovehiculului, acordând o atenție sporită produselor și / sau serviciilor achiziționate și părerilor dumneavoastră referitoare la produsele și serviciile pe care noi vi le oferim.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?  

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?  

Datele dumneavoastră sunt păstrate de la momentul colectării lor pe durata necesară utilizării lor și pentru o perioadă de maxim 2 ani de la ultima interacțiune pe care am avut-o cu dumneavoastră sau pe orice altă perioadă prevăzută de obligația de păstrare a datelor aplicabilă.

Dezvăluim datele dumneavoastră?

Dezvăluim datele dumneavoastră?

În funcție de activitatea la care ne raportăm, dezvăluim datele dumneavoastră altor companii din cadrul grupului Mercedes-Benz, respectiv companiei noastră mamă, filialelor ei sau altor companii aflate sub control comun („Afiliații”), cât și unor parteneri contractuali / dealeri ai noștri („Parteneri”) pentru desfășurarea activităților de marketing direct și evaluarea satisfacției, cum ar fi: agenții de marketing, societăți ce desfășoară activități de tipografie, distribuție / curierat, societăți ce desfășoară activități de sondaj sau de call center. Într-o astfel de situație, ne asigurăm că Afiliații și Partenerii respectă prezenta Informare.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Consimțământul dumneavoastră, potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (a) al Regulamentului.  

3. Pentru scopuri de raportare, statistice și de analiză

3. Pentru scopuri de raportare, statistice și de analiză

Pentru a optimiza produsele și / sau serviciile noastre și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților noștri, extragem, transformăm în date cu caracter anonim, combinăm și agregăm datele dumneavoastră cu cele ale altor clienți, pentru a avea o imagine statistică a bazei noastre de clienți. Parte din politica companiei noastre presupune analiza datelor agregate pe care le avem, în vederea dezvoltării / îmbunătățirii produselor și serviciilor Mercedes-Benz în general şi nu pentru a lua decizii privind o anume persoană.

 

Totodată, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale avem proceduri de raportare internă și de raportare către autoritățile competente.

Ce date folosim pentru a realiza aceste rapoarte?  

Ce date folosim pentru a realiza aceste rapoarte?  

Date de contact, Datele contului de client, Date cu privire la vehicul, Date pentru analiza de risc.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?  

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?  

Vom păstra rapoartele statistice pe durata necesară utilizării lor.

Dezvăluim datele dumneavoastră?

Dezvăluim datele dumneavoastră?

Rezultatele rapoartelor statistice (care conțin doar date anonimizate și nu permit identificarea datelor dumneavoastră sau individualizarea dumneavoastră) și analizele bazate pe aceste rapoarte pot fi dezvăluite grupului Mercedes-Benz, pentru evidențierea activității locale a companiei noastre, cât și pentru stabilirea unor direcții de dezvoltare comerciale. Într-o astfel de situație, ne asigurăm că acesta respectă prezenta Informare.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Scopul de prelucrare al datelor cu caracter personal este optimizarea produselor și / sau serviciilor noastre in baza interesului nostru legitim.

4. Pentru a ne îndeplini obligațiile legale  

4. Pentru a ne îndeplini obligațiile legale  

Avem obligația ca, la solicitarea autorităților publice (Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, instanțe de judecată, poliție, etc.), întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să comunicăm către acestea datele dumneavoastră. În cazul în care primim o solicitare de informații de la o autoritate publică, spre exemplu în cadrul unui accident rutier, vom accesa și trimite datele dumneavoastră către aceasta.

Ce date trebuie să păstrăm?  

Ce date trebuie să păstrăm?  

Date de contact, Date cont de client, Datele pentru analiza de risc, Datele vehicul, Date pe care le obținem despre dumneavoastră.  

Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastră?  

Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastră?  

Vă vom păstra datele pe toată durata necesară folosirii acestora, astfel cum este indicat de către autoritatea competentă și în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Obligație legală, conform articolului 6 alineatul (1) litera (c) al Regulamentului.  

Dețineți controlul asupra datelor dumneavoastră

Dețineți controlul asupra datelor dumneavoastră

Puteți controla modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exercitând oricare dintre următoarele drepturi / opțiuni, oricând doriți.

Accesarea datelor: puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.  

Rectificarea datelor: dacă datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita rectificarea sau completarea lor.  

Opoziția la prelucrarea datelor: ne puteți solicita să încetăm anumite activități de prelucrare. În funcție de baza legală a prelucrării, vom analiza cererea, situația de fapt, precum şi prevederile legale aplicabile și vom reveni fără întârzieri nejustificate cu detalii despre implementarea solicitării.

 

În cazul în care veți alege să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct și evaluarea satisfacției și nici să mai primiți vreo comunicare comercială în legătură cu aceste activități, indiferent de canalul ales ca mijloc de comunicare, vom înceta orice astfel de prelucrare. În cazul canalelor pentru care v-ați dat expres consimțământul, vom considera exercitarea dreptului dumneavoastră la opoziție cu o retragere de consimțământ.

Ștergerea datelor: ne puteți cere să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Vom analiza cererea în conformitate cu motivele care justifică solicitarea și vom reveni fără întârzieri nejustificate cu detalii despre implementarea ei. Ca abordare generală, la data expirării perioadelor de timp de păstrare a datelor, astfel cum sunt menționate mai sus, datele dumneavoastră vor fi șterse.

Portabilitatea datelor: în situația în care doriți să vă transferați datele către un alt furnizor, ne puteți solicita să vi le comunicăm într-un format electronic uzual (acesta este un drept nou conform Regulamentului).

Restricționarea prelucrării: puteți să soliciți restricționarea prelucrării. Vom analiza cererea în raport de cazurile de restricționare prevăzute de lege și vom revenim fără întârzieri nejustificate cu detalii despre implementarea ei (acesta este un drept nou conform Regulamentului). Aceasta înseamnă că datele dumneavoastră pot fi stocate în continuare și vor fi prelucrate în mod limitat.

Retragerea consimțământului: în cazul în care v-ați dat consimțământul, în mod expres, pentru o prelucrare de date, îl veți putea retrage oricând. Această retragere se va înregistra în sistemele noastre fără întârzieri nejustificate. Pentru exercitarea acestui drept vă rugăm să transmiteți un e-mail la adresa suport@mercedes-benz.com.

Suntem aici pentru dumneavoastră

Suntem aici pentru dumneavoastră

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine celor 3 (trei) entitati juridice din cadrul Mercedes-Benz Financial Services, in calitate de operatori de date cu caracter personal, respectiv: Mercedes-Benz Leasing IFN S.A.,  Mercedes-Benz Service Leasing S.R.L., Mercedes-Benz Insurance Broker S.R.L.

 

Puteți adresa orice întrebare, comentariu sau orice solicitare privitoare la datele dumneavoastră,  prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din din Swan Office, Henley Building, Șoseaua București Nord 15-23, Etaj 3-4, cod poștal: 077190, Voluntari, Ilfov sau la adresa de poștă electronică: suport@mercedes-benz.com,  sau telefonic la numarul: 021.306.07.00.

 

sAutoritatea de Supraveghere: De asemenea, puteți să înaintați o plângere  în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) dacă considerați că am încălcat prevederile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Actualizări viitoare

Actualizări viitoare

Conținutul acestei Informări poate suferi modificări ca urmare a evoluției pieței sau actualizării gamei de produse și / sau servicii pe care le furnizăm.

 

Vom publica orice nouă versiune a acestei Informări pe website-ul Mercedes-Benz Financial Services și vă vom anunța în avans, în timp util, cu privire la orice schimbare care ar putea afecta produsele și / sau serviciile pe care le-ați achiziționat.