CORS & Claims Coordinator – Spare Parts department

Perioadă determinată / Unlimited period

Locație: Oradea

Misiunea postului/Job mission:

Responsabilități/Major Duties:

Coordonarea activităților de retur a garanțiilor și pieselor uzate/Coordinating activities referring to the return of warranties and used/worn parts

 •  Monitorizarea și operarea sistemului de management a pieselor uzate CORS/Monitoring and operating the CORS management system for used parts
 •  Monitorizarea și operarea sistemului de management a garanțiilor VEGA doar pentru operarea pieselor acceptate în garanție de Departamentul de Garanții al MBRo/Monitoring and operating the VEGA warranty management system, only for parts accepted under warranty by the Warranty Department of MBRo
 •  Responsabil cu verificarea eligibilității de retur a pieselor uzate/Responsible for checking the eligibility criteria for returning used parts
 •  Menține legătura cu rețeaua de parteneri pentru rezolvarea problemelor apărute în procesul de returnare a pieselor uzate/Maintaining the contact with the network of authorized partners, in order to solve different issues that occur within the process of returning used parts
 •  Întocmirea documentelor de export a pieselor uzate către Daimler AG / LCN/Drafting the export documentation for used parts towards Daimler AG / LCN
 •  Monitorizează procesul de recepție fizică a pieselor uzate și a pieselor care fac obiectul garanțiilor/Monitoring the actual process of receiving the used parts and parts under warranty
 •  Este responsabil de fluxul operativ și procesul de comunicare între MBRo și Daimler AG – pe întregul proces de retur a pieselor uzate/Responsible for the operational flow and for keeping the communicating process between MBRo and Daimler AG – during the entire process of returning used parts

Coordonarea reclamațiilor de piese solicitate de către partenerii autorizați pentru:/Coordinating the complaints concerning parts requested by the authorized partners

 • - Diferențe cantitative [DC]/Quantity differences [QD]
 • - Livrări incorecte [LI]/Wrong deliveries [WD]
 • - Repere deteriorate [RD]/Damaged items [DI]
 •  Monitorizarea și operarea sistemului de management a reclamațiilor interne CLAIMS/Monitoring and operating the CLAIMS management system concerning internal claims
 •  Analizează, prelucrează, verifică tehnic, fiecare tip de reclamație/Analysis, processing, technical check of each type of complaint
 •  Verifică și decide destinația reperelor reclamate/Checking and deciding the final destination of the claimed items
 •  Informează partenerul autorizat despre statusul și rezolvarea reclamațiilor/Informing the authorized partner with respect to the status of the complains and their solving
 •  Participă în procesul de retur al pieselor care au făcut obiectul reclamațiilor de mai sus, în relația cu Daimler AG / LCN/Taking part in the process of returning the parts that were the object of the previously mentioned complaints, within the commercial relationship with Daimler AG / LCN

Proces Logistic/Logistic Process:

 •  Coordonează împreună cu personalul responsabil din cadrul depozitului, procesele de recepție internă și export către Daimler AG a următoarelor categorii de piese:/Coordinating, together with the appropriate staff within the warehouse, the internal receiving process and the exporting procedures towards Daimler AG for the following parts categories:
 •  Piese uzate si garanții/Used parts and warranties
 •  Piese care fac obiectul reclamațiilor de tip [DC]/[LI]/[RD]/Parts that are included in the complaints of the types [QD] /[WD]/ [DI]
 •  Participă și monitorizează procesul de comunicare dintre transportatorul intern și Partener/Taking part in and monitoring of the communication process between the internal forwarding agent and the Authorized Partner
 •  Informează dealerul despre statusul reclamației/Informing the dealer about the status of the complaint
 •  După soluționarea cazurilor – solicită închiderea reclamațiilor prin emiterea de note de credit către dealer și emiterea facturilor pentru recuperarea daunelor către transportatorul intern/After the cases have been solved/closed – requesting the closing of the complaint by issuing credit notes to the dealer and issuing of invoices, in order to recover the damages to the internal forwarding agent

Centralizarea datelor și întocmirea raportărilor pentru KPI specifici activității de Logistică și Depozit/Data centralization and drafting reports for the KPI’s that are specific for Logistics and Warehouse procedures

 •  Pregătirea datelor și raportărilor necesare în relația cu autoritățile de mediu/Preparing the necessary information and reports when coming into direct contact with the environmental authorities
 •  Centralizarea datelor și întocmirea raportărilor aferente proceselor operative din cadrul depozitului/Data centralization and drafting the reports pursuant to operational processes within the warehouse
 •  Expedierea raportărilor către personalul operativ și management/Sending reports to the operations employees and to management
 •  Activități administrative specifice postului/Administration tasks, according to the job description
 •  Centralizarea și arhivarea documentelor specifice activității postului în conformitate cu procedurile și instrucțiunile departamentului/Document-specific centralizing and archiving, according to the procedures and indications of the department, taking into account the activity within the job description
 •  Menține evidența documentației specifice, conform procedurilor și instrucțiunilor de lucru/Keeping track of the specific documents, in accordance with the working procedures and instructions
 •  Arhivarea contractelor de colaborare cu diverși furnizori de servicii și produse pentru Depozitul de Piese/Archiving of cooperation agreements concluded with several providers of services and products for the Parts Warehouse
 •  Întocmirea comenzilor de achiziție pentru produse și servicii, în conformitate cu politica internă MBRo/Drafting the purchase orders for products and services, in compliance with the MBRo internal policy

Required knowledge:

Instruire și calificare/Training and qualification

Cunoștințe de ordin tehnic/Technical knowledge

 •  Cunoștințe în domeniul financiar și raportare Controlling și software de analiză financiară/Knowledge of finance and controlling reporting and analysis software
 •  Cunoștințe privind principiile de contabilitate financiară/Knowledge of financial accounting principles
 •  Cunoștințe privind elaborarea metodei BSC de evaluare a riscului și a portofoliului riscului de întreprindere/Knowledge of risk scorecard development and portfolio risk management
 •  Abilități analitice excelente, inclusiv cele care țin de matematică și statistică/Excellent analytical skills including mathematics and statistics
 •  Abilități și experiență adecvate pentru gestionarea proiectelor complexe, Certificarea privind Managementul Proiectelor constituie un avantaj/Skills and experience to manage complex projects, Project Management Certification a plus

Aptitudini personale și sociale/competență individuală/Soft skills/individual competence

 •  Abilități adecvate de comunicare și interpersonale/Good communication and interpersonal skills
 •  Abilitate demonstrată privind lucrul productiv și menținerea unor relații eficiente, în cadrul echipelor cu structură multidisciplinară și multiculturală/Demonstrated ability to work productively and maintain effective relationship in multidisciplinary and multicultural teams.
 •  Atitudine cu caracter pro-activ și bune abilități de soluționare a problemelor/Pro-active attitude and good problem solving skills

Experiență/Experience

 •  Experiență de 2-5 ani în materie de analiză a portofoliului din industria serviciilor financiare/2-5 years’ experience in portfolio analysis in the financial services industry
 •  Experiență fundamentală în managementul datelor și analiza datelor/Solid experience in data management and data analysis
 •  Experiență în elaborarea de grafice de performanță analitice și analize statistice/Experience developing analytical scorecards and statistical analysis