Serviciul Clienţi

Tipuri de solicitări adresate de către clienţi:

1. Înştiinţare/Informare cu privire la modificarea datelor clientului

Informarea asupra modificărilor intervenite în documente (atât pentru persoane fizice cât şi juridice) sau a adresei de corespondenţă, se face in scris (pe e-mail customerservicero@daimler.com, sau fax 0213060721 sau scrisoare). De asemenea pentru identificarea mai uşoară este necesară şi menţionarea numărului Dumneavoastră de contract.

1.1. Înştiinţare/Informare cu privire la modificarea numelui şi prenumelui, adresei de rezidenţă, adresei de corespondenţă, numărului de telefon.

In cazul schimbării numelui/prenumelui sau adresei de rezidenţă este necesară anexarea la cerere a copiei noului act de identitate.

1.2. Înştiinţare/Informare cu privire la modificarea denumirii firmei, adresei sediului social, adresei de corespondenţă.

În cazul schimbării denumirii firmei sau adresei sediului social este necesară anexarea la cerere a noului Cod Unic de Inregistrare Fiscală (CUI).

1.3. Recuperarea facturilor.

La 5 zile după emiterea facturii, dacă clientul nu a primit-o prin poştă, se poate adresa serviciului clienţi la numărul de telefon pentru a cere copia facturii.

1.4. Verificarea soldului contractului.

Vă puteţi verifica soldul contractului Dumneavoastră transmitând în scris (e-mail - , fax - sau scrisoare - ) o solicitare în acest sens.

  2. Rambursare anticipată, plata parţială sau orice modificare a scadenţarului de plăţi

  Oricare din modificările enumerate sunt percepute ca servicii suplimentare şi sunt facturate conform condiţiilor contractuale.
  Sunt luate în considerare doar cererile semnate şi ştampilate, în care este menţionat numărul contractului sau datele de identificare ale clientului ori bunului finanţat.

  2.1. Modificarea scadenţarului de plăţi

  Solicitarea modificării scadenţarului sau realizării de plăti parţiale în avans, nespecificate iniţial, ce au ca efect fie diminuarea perioadei contractului fie scăderea valorii ratelor lunare se realizează prin informare scrisa (pe e-mail customerservicero@daimler.com, sau fax 0213060721 sau scrisoare).

  Modificările în sensul majorării perioadei de finaţare se realizează numai în urma aprobării date de departamentul Credit Risc.

  În cel mai scurt timp veţi primi propunerea de modificare. Aceasta va trebui semnată de persoana împuternicită şi retransmisă pentru modificarea efectivă a contractului. Ulterior, după modificare, vă vom transmite un nou grafic informativ de eşalonare a plăţilor precum şi factura de plată a comisioanelor aferente acestei operaţiuni.

  2.2. Rambursare anticipată

  Solicitarea rambursării anticipate a contractului dumneavoastră, precum şi informarea cu privire la dată, se face prin notificare scrisă (pe e-mail customerservicero@daimler.com, sau fax 0213060721 sau scrisoare). Scrisoarea de rambursare anticipată are o valabilitate de 5 zile.

  Recepţionarea scrisorii de rambursare anticipată semnată de către persoana autorizată conduce la încheierea contractului.

   3. Daune

   În cazul producerii unei avarii parţiale/totale sau unui furt parţial/total trebuie să:

   -vă prezentaţi la cel mai apropiat post de poliţie pentru întocmirea procesului verbal de constatare şi să solicitaţi autorizaţia de reparaţie a autovehiculului.

   Dacă dauna s-a produs:
   - din vina Dumneavoastră: solicitaţi organelor de poliţie si Anexa 2, necesară folosirii asigurării CASCO
   - din vina altei persone: solicitaţi o copie a poliţei de asigurare de Răspundere Civilă Auto a celui vinovat de producerea accidentului.
   La poliţie prezentaţi urmatoarele acte:
   - certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
   - asigurarea de Răspundere Civilă Auto;
   - orice alte documente solicitate de organele de poliţie.
   Pentru furt solicitaţi Anexa 2 a Procesului Verbal de Constatare.

   -avizaţi în scris Asiguratorul respectând termenul menţionat în Condiţiile de Asigurare.

   Pentru deschiderea dosarului de daună prezentati-vă la societatea de asigurare la care aveţi incheiată poliţa, cu urmatoarele documente:
   - Împuternicire din partea societăţii pe care o reprezentaţi (societatea pe numele căreia este încheiat contractul de leasing);
   - Copie a poliţei CASCO sau cunoaşterea numărului şi seriei poliţei de asigurare;
   - Proces verbal, Anexa 2 sau orice alt act emis de poliţie din care să reiasă cum şi când s-a întâmplat evenimentul şi – dacă este cazul – cine este vinovat de producerea daunei; aceste acte trebuie prezentate în original;
   - Certificat de înmatriculare al maşinii avariate (original);
   - Permisul de conducere al persoanei care se află la volan în timpul producerii evenimentului;
   - Cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau a/al delegatului;
   - Ambele chei ale vehiculului (doar în caz de furt al autovehiculului);
   - Copie a tichetului RCA al vinovatului de producerea evenimentului;

    ! Dacă riscurile asigurate se produc în afara teritoriului României, veti aviza Asiguratorul în cel mai scurt timp. Vă recomandam să contactaţi telefonic Asiguratorul pentru mai multe informaţii.

    Menţiuni specifice avariilor şi furturilor parţiale

    După parcurgerea etapelor de mai sus, programaţi-vă la un Service Auto.

    Un reprezentant al service-ului va întocmi un deviz de reparaţii care va fi transmis Asiguratorului sau pe care Dumneavoastră trebuie să-l depuneţi la Asigurator.

    Autovehiculul poate fi ridicat de Dumneavoastră după efectuarea reparaţiilor:

    - imediat – dacă între Service şi Asigurator există o convenţie de colaborare, iar Service-ul accepta preluarea Vehiculului din service de către Dumneavostră în baza Acceptului de plată transmis de Asigurator;

    - după plata reparaţiilor de către Asigurator – dacă nu există o convenţie de colaborare.

    Contravaloarea franşizei înscrisă în poliţă (dacă există) trebuie achitată de Dumneavoastră direct la Service sau la Asigurător.

    Pentru plata reparaţiilor este necesară existenţa la dosarul de dauna a facturii de reparaţie şi a cererii de despăgubire, devizului de reparaţie precum şi documentele solicitate prin nota de constatare.

     ! Efectuarea reparaţiilor în service-uri neautorizate atrage dupa sine pierderea garanţiei.

     Menţiuni specifice avariilor totale şi furtul autovehiculului

     După declararea avariei/furtului la organele de poliţie şi la Asigurator luaţi toate măsurile pentru depozitarea vehiculului într-o locatie (cea mai apropiată de locul accidentului) în care i se poate asigura staţionarea în cele mai bune condiţii.

     Predarea Vehiculului se face numai în baza unui Proces Verbal de Predare-Primire.

     După plata despagubirii de către Asigurator, dacă în urma calcului rezultă o diferenţă pozitivă, puteţi încheia un nou contract de leasing sau puteţi opta pentru restituirea efectiva a acesteia. Acestea va vor fi comunicate în scris de către societatea noastră, după finalizarea dosarului de daună.

     Nu se acordă despăgubire în cazul în care certificatul de înmatriculare se află în autovehicul la data producerii daunei sau nu se pot prezenta ambele rânduri de chei

      4. Cesionarea drepturilor

      Cesionarea contractului către o altă persoană/companie, presupune emiterea unui contract de Cesiune de către Departamentul de Vânzări, in urma unei solicitări scrise. În acest caz vor fi stabilite şi posibilele datorii restante de la contractul anterior.

       5. Autorizaţii, aprobări, împuterniciri

       Pe parcursul contractului, obiectul contractului se poate modifica şi transforma numai prin acordul prealabil al societăţii noastre.
       În cererea trimisă către firma noastră vă rugăm să menţionaţi de fiecare dată numarul contractului.
       În cazul utilizării autovehiculului în afara termenelor stabilite (utilizarea autovehiculului în activitatea de taximetrie, şcoala de şoferi, închiriere, pază şi protecţie etc.) în contract sau în cazul modificărilor aduse autovehiculului (schimbare culoare, montare suprastructură, instalare GPL etc., schimbarea motorului), aprobarea va fi efectuata numai în urma cererii Dvs. în scris.
       Una din condiţiile impuse de Finanţator pentru acceptarea modificărilor solicitate, este ca Utilizatorul să nu aibă datorii faţa de acesta.
       În cazul în care aţi montat o suprastructura, vă rugăm să verificaţi dacă ansamblul auto este omologat. Neomologrea ansamblului atrage dupa sine amenzi în conformitate cu reglementările în vigoare.

        6. Transferul proprietăţii

        În vederea efectuării transferului de proprietate la finalul contractului de leasing, veţi transmite certificatul de înmatriculare la sediul Mercedes-Benz Financial Service, după verificarea în prealabil a soldului contractului Dumneavoastră.

         7. Informaţii suplimentare:

         7.1. Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) se va efectua la una din staţiile service autorizate RAR din localitatea Dumneavoastră. Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice se socoteste de la data primei înmatriculări, iar pentru urmatoarea inspecţie, de la data celei precedente;

         7.2. Taxa de drum (Rovinieta). Taxa de drum reprezintă taxa de utilizare a drumurilor naţionale din România, iar obligaţia de plată a acesteia vă revine Dumneavoastră;

         7.3. Revizie/ Întreţinere: Efectuarea reviziei în service-urile neautorizate atrage după sine pierderea garanţiei;

         7.4. Certificat de înmatriculare pierdut, furat sau distrus. Transmiteţi o declaraţie pe proprie răspundere (pe e-mail customerservicero@daimler.com, sau fax 0213060721 sau scrisoare) care să ateste acest fapt şi solicitaţi eliberarea unui duplicat.

         7.5. Certificat de înmatriculare reţinut. În funcţie de motivul reţinerii, transmiteţi la sediul nostru următoarele documente:
         - dovada de circulaţie (original)
         - actele doveditoare (original) de remediere a defecţiunilor tehnice (ex.: dovada efectuării Inspecţiei Tehnice Periodice (ITP) , factura de reparaţie, poliţa RCA, dovada efectuării omologării, etc.)

         7.6. Plăcuţe de înmatriculare pierdute/furate sau distruse. Trebuie să vă prezentaţi la postul de poliţie pe raza căruia s-a întămplat evenimentul şi să declaraţi pierderea/furtul sau distrugerea plăcuţelor. În urma declaraţiei Dumneavoastră, veţi intra în posesia unei dovezi / adeverinţe. În maxim 24h transmiteţi la sediul nostru dovada / adeverinţa şi plăcuţa/plăcuţele deteriorate (dacă este cazul).

          Contact

          Contact Mercedes-Benz Financial Services

          Ne puteţi contacta la numărul de telefon: +40 21 3060 700